مخزن

نام گواهیاثرانگشت(الگوریتم SHA1)دریافت گواهی
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهb8 2e 2a d3 bb a9 7b 51 c0 0c 99 72 60 08 17 f7 17 4a 98 67
.
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید)65f7 8d 98 d8 1e 95 ad ae a0 89 01 d8 f5 51 c5 20 6c e2 b1
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید)7b 7a b9 ac 9d b6 2c 4a 79 9b 0b ed 2b 98 e9 fd ac 0f e3 ff
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید)‎59 68 4e 0b 16 78 11 d1 4b 9b 0f 48 8c 66 55 bd b4 54 5d 1d
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه2d 04 c4 3f 37 bc 2b bf 50 0b 00 5a 94 51 d2 e4 1a 52 75 4f
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه75 2f 02 e1 3e 2e b3 4e 73 0c d5 3e 3f 64 30 e4 14 03 2c ce
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایهf8 a0 f7 aa 91 82 22 41 34 fb f4 d8 6f 8a e6 fc 4f c7 e0 68
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه cf 8d c7 a0 8c 55 6b 8e d0 e1 67 2e 43 bc 30 06 24 ea d4 78
سطح دو پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP)fc 56 26 60 7c bf 43 55 e1 ac c2 70 5a bb c5 4f c8 7d 67 fe
گواهی مرجع مهر زمانی (TSA)cb 39 c2 29 be d4 3d b2 d4 53 bd de f9 13 91 86 d6 4a 9e 57

دستورالعمل هادریافت فایل دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی
سیاست های گواهی الکترونیکی
سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور
توافقنامه مالک گواهی (سطح ارائه خدمات)
توافقنامه طرف های اعتمادکننده
آیین نامه اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

نام لیست ابطالدریافت لیست ابطال
لیست ابطال گواهی های سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
نام سرویس مرکز میانیآدرستوضیحات
سرویس مهر زمانی (TSA)http://tsa.icmgca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح یکhttp://ocsp1.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح دوhttp://ocsp2.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح سهhttp://ocsp3.icmca.ir-
مخزن LDAPldap://ldap.icmca.irبرای اتصال به مخزن، از نرم‌افزار LDAP Browser (قابل دانلود از قسمت منوی سایت، بخش راهنما، دانلود نرم‌افزار) استفاده نمائید.