مخزن

نام گواهیتاریخ انتشاراثرانگشت(الگوریتم SHA1)دریافت گواهی
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه2008b8 2e 2a d3 bb a9 7b 51 c0 0c 99 72 60 08 17 f7 17 4a 98 67
.
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید)201765f7 8d 98 d8 1e 95 ad ae a0 89 01 d8 f5 51 c5 20 6c e2 b1
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید)20217b 7a b9 ac 9d b6 2c 4a 79 9b 0b ed 2b 98 e9 fd ac 0f e3 ff
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه (جدید)2017‎59 68 4e 0b 16 78 11 d1 4b 9b 0f 48 8c 66 55 bd b4 54 5d 1d
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه20142d 04 c4 3f 37 bc 2b bf 50 0b 00 5a 94 51 d2 e4 1a 52 75 4f
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه2014 752f 02 e1 3e 2e b3 4e 73 0c d5 3e 3f 64 30 e4 14 03 2c ce
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه2014f8 a0 f7 aa 91 82 22 41 34 fb f4 d8 6f 8a e6 fc 4f c7 e0 68
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه 2017cf 8d c7 a0 8c 55 6b 8e d0 e1 67 2e 43 bc 30 06 24 ea d4 78
سطح دو پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP)2020d7 13 59 f6 58 83 2d 25 37 95 0e a5 9f 41 56 6e 46 e1 b2 ed
گواهی مرجع مهر زمانی (TSA)2021cb 39 c2 29 be d4 3d b2 d4 53 bd de f9 13 91 86 d6 4a 9e 57

دستورالعمل هادریافت فایل دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی
سیاست های گواهی الکترونیکی
سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور
توافقنامه مالک گواهی (سطح ارائه خدمات)
توافقنامه طرف های اعتمادکننده
آیین نامه اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام

نام لیست ابطالدریافت لیست ابطال
لیست ابطال گواهی های سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
نام سرویس مرکز میانیآدرستوضیحات
سرویس مهر زمانی (TSA)http://tsa.icmgca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح یکhttp://ocsp1.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح دوhttp://ocsp2.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح سهhttp://ocsp3.icmca.ir-
مخزن LDAPldap://ldap.icmca.irبرای اتصال به مخزن، از نرم‌افزار LDAP Browser (قابل دانلود از قسمت منوی سایت، بخش راهنما، دانلود نرم‌افزار) استفاده نمائید.