مخزن

نام گواهیتاریخ انتشاراثرانگشت(الگوریتم SHA1)دریافت گواهی
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه - ساختار G32019

59356e a4 22 99 d6 a1 0a f3 24 4e e0 82 1f 49 ed af 5d cb

مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه - ساختار G22008b8 2e 2a d3 bb a9 7b 51 c0 0c 99 72 60 08 17 f7 17 4a 98 67
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G3 (جدید)202091ad 25 ff 69 6a 9d 59 fe fb fa de 2f e7 fe 35 90 ab d3 59
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G3 (جدید)2020da 57 05 d5 0c ad 54 21 5f e6 d9 a0 96 94 26 a5 ee 34 f7 f5
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G3 (جدید)202015f6 31 71 19 c4 66 72 fd 65 f1 a7 b9 cb 08 26 a5 5c 41 c3
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G2201765f7 8d 98 d8 1e 95 ad ae a0 89 01 d8 f5 51 c5 20 6c e2 b1
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G220217b 7a b9 ac 9d b6 2c 4a 79 9b 0b ed 2b 98 e9 fd ac 0f e3 ff
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G2201759684e 0b 16 78 11 d1 4b 9b 0f 48 8c 66 55 bd b4 54 5d 1d
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G220142d 04 c4 3f 37 bc 2b bf 50 0b 00 5a 94 51 d2 e4 1a 52 75 4f
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G22014752f 02 e1 3e 2e b3 4e 73 0c d5 3e 3f 64 30 e4 14 03 2c ce 
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G22014f8 a0 f7 aa 91 82 22 41 34 fb f4 d8 6f 8a e6 fc 4f c7 e0 68
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G22017cf 8d c7 a0 8c 55 6b 8e d0 e1 67 2e 43 bc 30 06 24 ea d4 78
سطح دو پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP)2020d7 13 59 f6 58 83 2d 25 37 95 0e a5 9f 41 56 6e 46 e1 b2 ed
گواهی مرجع مهر زمانی (TSA)2021cb 39 c2 29 be d4 3d b2 d4 53 bd de f9 13 91 86 d6 4a 9e 57

دستورالعمل هادریافت فایل دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی گواهی الکترونیکی
سیاست های گواهی الکترونیکی
سند جامع پروفایل های زیرساخت کلید عمومی کشور
توافقنامه مالک گواهی (سطح ارائه خدمات)
توافقنامه طرف های اعتمادکننده
آیین نامه اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام
شیوه نامه اجرایی دفاتر ثبت نام

نام لیست ابطالدریافت لیست ابطال
لیست ابطال گواهی های سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G3
لیست ابطال گواهی های سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G3
لیست ابطال گواهی های سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G3
لیست ابطال گواهی های سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G2
لیست ابطال گواهی های سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G2
لیست ابطال گواهی های سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه - ساختار G2
نام سرویس مرکز میانیآدرستوضیحات
سرویس مهر زمانی (TSA)http://tsa.icmgca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح یکhttp://ocsp1.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح دوhttp://ocsp2.icmca.ir-
سرویس پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP) سطح سهhttp://ocsp3.icmca.ir-
مخزن LDAPldap://ldap.icmca.irبرای اتصال به مخزن، از نرم‌افزار LDAP Browser (قابل دانلود از قسمت منوی سایت، بخش راهنما، دانلود نرم‌افزار) استفاده نمائید.