کد خبر: 40
تعداد بازدید: 72
تاریخ به روز رسانی: 1401/02/24 11:27
نام گروه خبر: خبر و اطلاعیه
قابل توجه متقاضیان گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال

تغییر فرم معرفی نامه و تعهدنامه هیئت مدیره

پیرو تغییر فرم معرفی نامه و تعهدنامه هیئت مدیره، متقاضیان صدور گواهی الکترونیکی می بایست فرم جدید را هنگام صدور گواهی الکترونیکی تحویل دفاتر ثبت نام صدور گواهی الکترونیکی نمایند.

به اطلاع کلیه متقاضیان گواهی الکترونیکی می رساند پیرو بند 2 صورتجلسه 793 هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار مورخ 1401/01/31، فرم معرفی نامه و تعهدنامه هیئت مدیره تغییر یافته و در سامانه رمیس در دسترس می باشد. فرم مذکور باید توسط هیئت مدیره/هیئت امنا/هیئت مؤسس/هیئت رئیسه/هیئت عامل و یا سایر عناوینی که طبق اساسنامه یا قانون دارای سمت از طرف شخص حقوقی می باشند، امضا شده و به همراه تصویر مصدق احکام انتصاب مربوطه، به دفاتر ثبت نام گواهی الکترونیکی ارائه شود. 

لازم به ذکر است چنانچه متقاضیان گواهی الکترونیکی قبلاً نسبت به تکمیل فرم قدیمی اقدام نموده اند، فقط تا تاریخ 1401/03/15 می توانند نسبت به تحویل مدارک و دریافت گواهی الکترونیکی خود اقدام نمایند، در غیر این صورت ملزم به تکمیل فرم جدید می باشند.