حوزه فعالیت و ارائه خدمات

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه ایران

سازمان بورس و اواراق بهادار به عنوان نهاد مسئول در زمینه توسعه بورس الكترونیكی و ایجاد زیرساخت های لازم در زمینه تحقق آن، تأسیس مرکز صدور گواهی الكترونیكی میانی را ضرورتی برای بازار سرمایه می دانست.

مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه ایران، به عنوان یك مرکز ذیل مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشه، اقدامات مرتبط با صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی را برای فعالان بازار سرمایه تأمین می کند. هدف اصلی از تاسیس این مرکز، ایجاد امنیت در فضای تبادل اطلاعات در فضای مجازی معاملات الكترونیكی به منظور ترویج بورس الكترونیكی می باشد.

از آنجا که سازمان بورس و اوراق بهادار به عنوان ناظر بر فعالیت های اقتصادی بازار سرمایه کشور، می باشد و  شرکت بورس نیز نقش تنظیم کنندة بازار را دارد، به این ترتیب می توان فعالیت مجموعه سازمان بورس و اوراق بهادار را فعالیتی خدماتی- اقتصادی دانست. به این ترتیب گواهی های الكترونیكی مورد استفاده در این مجموعه در زمینه های خدماتی و اقتصادی به کار گرفته می شود. در حال حاضر، مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه ایران تنها ارائه دهنده خدمات در زمینه صدور و مدیریت گواهی الکترونیکی در عرصه بازار سرمایه ایران است.

ذینفعان بازار سرمایه ایران که می توانند از خدمات مرکز صدور گواهی الکترونیکی میانی دولتی بازار سرمایه استفاده نمایند:

  1. نهادهای بازار سرمایه ایران که تحت نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار هستند
  2. شرکت های عضو بورس اوراق بهادار تهران
  3. شرکت های کارگزاری
  4. سهام داران و مشتریان خرید و فروش سهام
  5. کارمندان سازمان بورس و اوراق بهادار و شرکت های زیرمجموعه آن
  6. کاربران سامانه های مختلف بورس و اوراق بهادار
  7. شرکت های سرمایه گذاری
  8. سایر سازمان های مرتبط با سازمان بورس و اوراق بهادار