فرم ها


عنوان فرمتوضیحاتآدرس دانلود

فرم درخواست صدور گواهی امضا

(جهت دسترسی به کدال، سنم، کارا و ...)

از متقاضیان صدور گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال خواهشمند است جهت ثبت درخواست خود و تکمیل فرم ها به سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رمیس) مراجعه فرمایند.

فرم درخواست صدور گواهی SSLجهت درخواست گواهي SSL، اين فرم را دريافت و تکميل نمائيد
فرم درخواست ابطال

از متقاضیان ابطال گواهی الکترونیکی و امضای دیجیتال خواهشمند است جهت ثبت درخواست خود و تکمیل فرم ها به سامانه مدیریت درخواست های صدور گواهی الکترونیکی (رمیس) مراجعه فرمایند.

معرفی‌نامه و تعهدنامه هیئت مدیره_
فرم معرفی اشخاص در سامانه رَمیسجهت معرفی اشخاص در سامانه رمیس، لازم است فایل اکسل با فرمت تعیین شده تکمیل و بارگذاری گردد.
توافقنامه سطح ارائه خدماتتعهدات و مسئولیت هایی که متقاضی باید قبل از ارائه درخواست گواهی مطالعه نموده و بپذیرد.