مخزن

نام گواهیاثرانگشت(الگوریتم SHA1)دریافت گواهی
مرکز دولتی صدور گواهی الکترونیکی ریشهb8 2e 2a d3 bb a9 7b 51 c0 0c 99 72 60 08 17 f7 17 4a 98 67
.
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه2d 04 c4 3f 37 bc 2b bf 50 0b 00 5a 94 51 d2 e4 1a 52 75 4f
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه75 2f 02 e1 3e 2e b3 4e 73 0c d5 3e 3f 64 30 e4 14 03 2c ce
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایهf8 a0 f7 aa 91 82 22 41 34 fb f4 d8 6f 8a e6 fc 4f c7 e0 68
سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه جدید65 f7 8d 98 d8 1e 95 ad ae a0 89 01 d8 f5 51 c5 20 6c e2 b1
سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه   جدیدcf 8d c7 a0 8c 55 6b 8e d0 e1 67 2e 43 bc 30 06 24 ea d4 78
سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه جدید‎59 68 4e 0b 16 78 11 d1 4b 9b 0f 48 8c 66 55 bd b4 54 5d 1d
سطح دو پاسخگوی برخط وضعیت گواهی (OCSP)fc 56 26 60 7c bf 43 55 e1 ac c2 70 5a bb c5 4f c8 7d 67 fe
گواهی مرجع مهر زمانی (TSA)b6 c5 d8 de be 3f c0 57 cc 8c b4 eb 4b 5e 9b 40 f2 bc d8 3d

دستورالعمل هادریافت فایل دستورالعمل
دستورالعمل اجرایی گواهی
سیاست های گواهی الکترونیکی
آیین نامه اعطای نمایندگی دفاتر ثبت نام
توافق نامه سطح ارائه خدمات

نام لیست ابطالدریافت لیست ابطال
لیست ابطال گواهی های سطح یک مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح دو مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
لیست ابطال گواهی های سطح سه مرکز میانی دولتی بازار سرمایه

مخزن LDAPآدرس
آدرس مخزن LDAP مرکز میانی دولتی بازار سرمایه
برای اتصال به مخزن، از نرم افزار LDAP Browser از قسمت منوی سایت بخش راهنما / دانلود نرم افزار استفاده نمائید.
ldap://ldap.icmca.ir